Phapada's Blog

Cataloguing Librarian, Srinakharinwirot University

Posts Tagged ‘Cataloging’

หัวเรื่องคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ฯ ครั้งที่ 5/2560

Posted by phapada on 01/24/2018

การประชุม คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

หัวเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลง

หัวเรื่องเดิม  หัวเรื่องใหม่
กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด จุลทรรศน์แบบหัวเข็มกราด
กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดในอุโมงค์ จุลทรรศน์แบบทะลุกราด
กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม จุลทรรศน์แบบแรงอะตอม
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิชชัน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่งผ่าน
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบกราด
การเป็นมารดา ความเป็นมารดา
การสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือน (Seismic exploration) การสำรวจด้วยวิธีคลื่นไหวสะเทือน (Seismic prospecting)
เขื่อน–ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เขื่อน–แง่สิ่งแวดล้อม
ความชื้นในดินกับพืช (Plants, Effect of soil moisture on) พืช–ผลกระทบจากความชื้นในดิน (Plants–Effect of soil moisture on)

อ่านรายละเอียด (pdf)

 

Advertisements

Posted in Cataloguing, Subject Heading | Tagged: , , | Leave a Comment »

หัวเรื่องคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/2559

Posted by phapada on 07/15/2016

การประชุม คณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 27 พฤษภาคม 2559

หัวเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลง

หัวเรื่องเดิม  หัวเรื่องใหม่
กระดาษ–การนำกลับมาใช้ใหม่ กระดาษใช้แล้ว–การนำกลับมาใช้ใหม่
คฑา คทา
น้ำทะเลเปลี่ยนสี (Red tide) น้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีแดง
ยารักษาทางระบบประสาทและจิต ยาทางจิตเวช
ศิลปะนามธรรม ศิลปกรรมนามธรรม
อ่านรายละเอียด (pdf)

Posted in Subject Heading | Tagged: , , | Leave a Comment »

เทคนิคการวิเคราะห์หมวดหมู่ให้ถูกต้องและรวดเร็ว

Posted by phapada on 04/22/2010

เทคนิคการวิเคราะห์หมวดหมู่ให้ถูกต้องและรวดเร็ว : ประสบการณ์จากการทำงานของบรรณารักษ์วิเคราะห์หมวดหมู่  

งานวิเคราะห์หมวดหมู่เป็นงานสำคัญงานหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นพบเรื่องที่ต้องการได้รวดเร็ว เป็นงานที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นความรวดเร็วในการทำงาน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้หนังสือลงให้บริการผู้ใช้ได้รวดเร็ว และถูกต้อง เป็นงานหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของบรรณารักษ์วิเคราะห์ จากการที่ข้าพเจ้าได้รับโอกาสมาทำงานวิเคราะห์หมวดหมู่ ของสำนักหอสมุดกลาง มศว มาเป็นเวลาหนึ่ง จึงขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ดังนี้

อ่านต่อ

Posted in Cataloguing | Tagged: , , , , , , | 1 Comment »