Phapada's Blog

Cataloguing Librarian, Srinakharinwirot University

Posts Tagged ‘บรรณารักษ์วิเคราะห์’

เทคนิคการวิเคราะห์หมวดหมู่ให้ถูกต้องและรวดเร็ว

Posted by phapada on 04/22/2010

เทคนิคการวิเคราะห์หมวดหมู่ให้ถูกต้องและรวดเร็ว : ประสบการณ์จากการทำงานของบรรณารักษ์วิเคราะห์หมวดหมู่  

งานวิเคราะห์หมวดหมู่เป็นงานสำคัญงานหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นพบเรื่องที่ต้องการได้รวดเร็ว เป็นงานที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นความรวดเร็วในการทำงาน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้หนังสือลงให้บริการผู้ใช้ได้รวดเร็ว และถูกต้อง เป็นงานหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของบรรณารักษ์วิเคราะห์ จากการที่ข้าพเจ้าได้รับโอกาสมาทำงานวิเคราะห์หมวดหมู่ ของสำนักหอสมุดกลาง มศว มาเป็นเวลาหนึ่ง จึงขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ดังนี้

อ่านต่อ

Advertisements

Posted in Cataloguing | Tagged: , , , , , , | 1 Comment »