Phapada's Blog

Cataloguing Librarian, Srinakharinwirot University

Posts Tagged ‘ฐานข้อมูลบรรณานุกรม’

การตรวจสอบคุณภาพของรายการหนังสือในฐานข้อมูลบรรณานุกรม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Posted by phapada on 04/05/2010

อ่านรายงานวิจัยฉบับเต็ม 

บทคัดย่อ:  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบคุณภาพของรายการหนังสือในฐานข้อมูลบรรณานุกรม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในเรื่องการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก การลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกัน การลงรายการหัวเรื่อง การพิมพ์ และรายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ระเบียนบรรณานุกรม จำนวน 500 ระเบียน ที่จัดพิมพ์ลงฐานข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง 12 กรกฎาคม 2550 โดยใช้การสุ่มแบบมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการตรวจสอบรายการ ซึ่งประยุกต์มาจาก CAT-ASSESS tool ของแชพแมน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่และร้อยละ

ผลการวิจัย มีดังนี้
อ่านต่อ

Advertisements

Posted in Research | Tagged: , | Leave a Comment »