Phapada's Blog

Cataloguing Librarian, Srinakharinwirot University

Posts Tagged ‘คุณภาพข้อมูล’

10 วิธี ในการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล

Posted by phapada on 07/03/2014

10 วิธี ในการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล

โดย บีลล์, เจฟฟรีย์ ห้องสมุดออราเรีย มหาวิทยาลัยโคโลราโด เดนเวอร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ปภาดา เจียวก๊ก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การดูแลรักษาข้อมูลในฐานข้อมูลโอแพกให้เป็นรายการที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์นั้น เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเข้าถึงสารสนเทศของผู้ใช้ บทความนี้นำเสนอวิธีการในการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลโอแพกให้ถูกต้อง มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน นั่นคือ งานเทคนิคห้องสมุดและบุคลากรห้องสมุดทุกคนต้องร่วมมือกันขจัดข้อผิดพลาดเหล่านี้ เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ของห้องสมุดได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อ่านบทความฉบับเต็ม 10-improve- Data-Quality (pdf)

Advertisements

Posted in Miscellaneous | Tagged: , | Leave a Comment »

การตรวจสอบคุณภาพของรายการหนังสือในฐานข้อมูลบรรณานุกรม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Posted by phapada on 04/05/2010

อ่านรายงานวิจัยฉบับเต็ม 

บทคัดย่อ:  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบคุณภาพของรายการหนังสือในฐานข้อมูลบรรณานุกรม สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในเรื่องการลงรายการตามรูปแบบมาร์ก การลงรายการตามหลักเกณฑ์แบบแองโกลอเมริกัน การลงรายการหัวเรื่อง การพิมพ์ และรายการข้อมูลหนังสือแต่ละเล่ม (Items)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ระเบียนบรรณานุกรม จำนวน 500 ระเบียน ที่จัดพิมพ์ลงฐานข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง 12 กรกฎาคม 2550 โดยใช้การสุ่มแบบมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการตรวจสอบรายการ ซึ่งประยุกต์มาจาก CAT-ASSESS tool ของแชพแมน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่และร้อยละ

ผลการวิจัย มีดังนี้
อ่านต่อ

Posted in Research | Tagged: , | Leave a Comment »